Покана за Общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на членовете на Сдружение „Феспа България“, вписана в ТР с ЕИК 176093927, представлявана от Анка Бимбалова – Председател на Асоциацията и Председател на УС

Управителния съвет на Сдружение „Феспа България“, вписана в ТР с ЕИК 176093927 свиква редовно общо събрание на 29.02.2020 г. в 15.00 ч. на адрес: гр. София, бул. Академик Иван Гешов No 2Е, бл. Бизнес център „Сердика“, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на УС за дейността на „Феспа България“ за 2019 г;
2. Приемане доклада на Контролната комисия за отчет 2020;
3. Приемане на програма за дейността на „Феспа България“ за 2020 г.;
4. Приемане на бюджета на „Феспа България“ за 2020г.
5. Приемане на нови членове на „Феспа България“;
6. Избор на нов Управителния съвет, и на нов Председател на Асоциацията;
7. Приемане на евентуални промени в Устава на Феспа България
8. Разни