Покана за Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Феспа България” с ЕИК 176093927, по своя инициатива и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание сдружението което ще се проведе на 25 септември 2020 г. в 14:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Евстати Гешов 2Е, Бизнес център Сердика, при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на сдружението
  2. Прекратяване на членството на членове на сдружението
  3. Промени в Управителен съвет
  4. Отчет на активностите за 2019г.
  5. Финансов отчет за 2019г.
  6. Предстоящи проекти и бюджетиране за 2020г.
  7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието да се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
Поканата за Общото събрание ще бъде обявена в Търговски регистър, ще бъде изпратена по електронна поща до всички членове и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира седалището на сдружението най-малко един месец преди датата на заседанието. Всички документи във връзка със събранието са на разположение на членовете седалището на сдружението ще бъдат изпратени допълнително на посочените електронни пощи на всички членове, при поискване при секретаря на асоциацията чрез имейл office@fespa.bg.

  1. Председател на УС: За „Графика МС“ ЕООД: (Анка Бимбалова)
  2. Секретар: За „Полиграфия инфо“ ООД: (Десислава Тодорова)