fbpx

Устав

Code Of Conduct /вижте Устав на английски език/

У С Т А В

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„ФЕСПА БЪЛГАРИЯ“

І. СТАТУТ

Чл. 1 (1) ФЕСПА БЪЛГАРИЯ е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани с това стопански дейности, което осъществява дейност на територията на Република България.

(2) ФЕСПА БЪЛГАРИЯ е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и се самоопределя като сдружение, извършващо дейност в частна полза на своите членове.

(3) ФЕСПА БЪЛГАРИЯ е юридическо лице, отделно от членовете си, и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете отговарят до размера на предвидените вноски. Те не отговарят лично за задълженията на Феспа България.

(5) Дейността на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ и нейното имущество не могат да се използват за целите на политически партии, етнически и религиозни организации под каквато и да е форма.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението осъществява своята дейност под наименованието ФЕСПА БЪЛГАРИЯ, като наименованието може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) ФЕСПА БЪЛГАРИЯ притежава кръгъл печат с надпис: „ФЕСПА БЪЛГАРИЯ“.

(3) Асоциацията има емблема и символи, които се одобряват от Общото събрание.

(4) Всяко писмено изявление от името на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително идентификационен номер по регистър БУЛСТАТ.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3 Седалището и адресът на управление на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ са:

1. Седалище: гр. София;

2. Адрес на управление: гр. София, бул. Академик Иван Гешов No 2Е, бл. Бизнес център „Сердика“.
ІV. ЦЕЛИ

Чл. 4. Основните цели на сдружението са:

1. да подпомага всестранно бизнеса на своите членове на основата на принципите на взаимопомощ и солидарност, като осигурява помощ и съдействие за подобряване на рентабилността и конкурентоспособността им;
2. да работи за подобряване на бизнес-климата, за утвърждаване на модерни индустриални отношения и условия на труд въз основа на европейските ценности и норми на мениджмънт, труд и живот, за усъвършенстване на институционалната и нормативна рамка, за премахване на нормативни, административни и бюрократични пречки и бариерите пред бизнеса на своите членове, за утвърждаване и разпространение на добри бизнес-практики в печатния сектор;
3. да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си пред органите на централната и местната изпълнителна власт в Република България, пред стопанските и нестопанските организации и лица, за решаване на индивидуални проблеми на членовете и такива от общ интерес;
4. да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като асоциацията се утвърди в средище за взаимен обмен на идеи, новости, технологии, методи и др. информация в областта на печатната индустрия;
5. да съдейства за по-нататъшно развитие и усъвършенстване на печатните методи чрез събиране и разпространяване на информация от членовете си, както и чрез сътрудничество с други български и международни организации в сектора;
6. да съдейства за разширяване популярността и областта на приложение на различните методи печат;
7. да съдейства за осигуряване на адекватно съвременно обучение и повишаване на квалификацията на специалистите от печатната индустрия;
8. да съдейства за създаване, развитие и утвърждаване на условия за лоялна, прозрачна и ефективна пазарна конкуренция между членовете, за повишаване на конкурентоспособността и доходността на техния бизнес, и предотвратяване на монополизма;
9. да осигурява на членовете си достъп до глобалната общност от печатари и доставчици като им осигурява по-добра информираност и подкрепа за дейността им в България и на международните пазари, чрез дейността на асоциацията в страната, както и чрез членството й в международни организации за печат.
10. да осигурява на членовете си достъп до глобалната общност от производители на печатна графика и съответните доставчици като им осигурява по-добра информираност и подкрепа за дейността им в България и на международните пазари, чрез дейността на асоциацията в страната, както и чрез членството й в международни организации за графичен печат.
V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. (1) За постигане на целите, ФЕСПА БЪЛГАРИЯ:
1. представлява своите членове пред органите на централната и местната изпълнителна власт като им оказва помощ по въпроси, свързани с отношенията им с тези органи, с други организации и клиенти;
2. формулира идеите, целите и изискванията на българската печатна индустрия, и изгражда дневен ред на асоциацията, включително чрез приемане на средносрочни, дългосрочни, тематични и други видове програми за развитие, като предвижда конкретни мероприятия за реализирането им;
3. в защита на законните интереси на членовете лобира пред законодателните органи за подобряване на индустриалните отношения и на условията за бизнес и полагане на труд в сектора;
4. при условия и ред, определени в действащото българско законодателство участва в социалния диалог и в съветите за тристранно сътрудничество (в партньорство с други работодателски организации, синдикални организации и органите на изпълнителната власт) за решаване на въпроси за усъвършенстване на индустриалните отношения в печатния сектор на България;
5. грижи се за интересите на членовете си чрез участие в подготовката и сключването на колективни трудови договори и въпроси, свързани с трудовото право, консултира по свързани с печатната индустрия въпроси по опазването на околната среда и въпроси на образованието;
6. следи развитието на пазарните условия, на законодателството, технологиите, на въпроси по опазване на околната среда в печатния бизнес и други свързани отрасли, като предоставя на членовете си достъп до бизнес-информация чрез своя интернет-сайт, електронен и/или печатен бюлетин, семинари, курсове, срещи на членовете на асоциацията, писма до членовете, и други подходящи форми;
7. издава информационни и помощни материали, периодика и друга специализирана литература в областта на печатния бизнес;
8. предоставя на членовете си информация, получавана от или чрез международни организации за сито и дигателен печат, на които ФЕСПА БЪЛГАРИЯ е член, и обратно – предоставя и внася за разглеждане в международни организации информация и въпроси от общ интерес за своите членове;
9. осигурява индивидуално правно, финансово, маркетингово, организационно и друго консултиране на членовете си според нуждите им, вкл. за пазарни възможности в страната и чужбина, за тенденциите в технологичното развитие, за изискванията към управлението на качеството и ефективността на стопанската дейност в сектора и др. подобни;
10. организира обучения и курсове по реда, предвиден в действащото българско законодателство, вкл. чрез собствен Център за професионално обучение или посредством други образователни институции – членове на Асоциацията и др.;
11. организира срещи, семинари, конференции, симпозиуми, изложения и други мероприятия на територията на Република България за общността на широкоформатния, сито-, дигитален, текстилен и други видове печат;
12. популяризира дейността на членовете и им оказва съдействие за установяване на контакти с производители, доставчици и клиенти в страната и чужбина, както и ги подпомага при организиране на техни участия на местни и чуждестранни изложения;
13. дава приоритет и съдейства за осигуряване на преференции за членовете на Асоциацията, когато препоръчва източници, услуги и оборудване за печат на купувачи;
14. съдейства за подобряване качеството на продукцията при видовете печат, за усъвършенстване на доставките и технологиите, и за повишаване на конкурентоспособността на българския печат;
15. събира, анализира, обобщава и разпространява информация за най-добри практики в сферата на печата – в България и в чужбина;
16. консултира членовете си по въпросите по наемане на работа, развитието на човешките ресурси и най-добри практики в тази област;
17. Предоставя помощ и консултации при разработване и кандидатстване по международни и национални проекти, в т.ч. по оперативни програми на Европейския съюз, предоставя консултации по бизнес-планиране, икономически, технически, правни, финансови и инвестиционни анализи;
18. извършва на консултации, обучение и помощ за сертифициране по системи за управление на качество, околна среда, персонал и др.
19. съдейства на членовете за провеждане на “обучение през целия живот”, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация и др. формални и неформални форми на обучение на предприемачите, на ръководния управленски състав и на персонала, като фактор за повишаване на конкурентноспособността на човешкия капитал и българската печатна индустрия;
20. предоставя съдействие, консултации и обучение на членовете за внедряване на здравословни и безопасни условия на труд, и екологично чиста работна среда;
21. изготвя и разпространява периодични доклади и анализи за състоянието на печатната индустрия;
22. предоставя и други безвъзмездни или платени услуги на своите членове, определени в списък услуги, приет от Управителния съвет, и/или съгласно изискванията на международни организации, на които ФЕСПА БЪЛГАРИЯ е член;
23. сътрудничи си с други български или международни организации в същите или свързани области, като създава и поддържа международни контакти;
24. самостоятелно или в партньорство, участва в разработването, управлението и развитието на национални и международни проекти в областта на ситопечата, дигиталния и други видове графичен печат, и свързани икономически дейности, в т.ч. по оперативни програми на ЕС;
25. осъществява доброволен арбитраж, при поискване, по спорове във връзка с дейността, ако едната от страните в спора е член на Асоциацията, като осигурява подходящи и адекватни мерки за решаването на жалбата в Арбитражен съд, който се създава и функционира към асоциацията. Устройството, дейността и процедурите на Арбитражния съд се уреждат с правилник, приет от Управителния съвет.
26. организира, или оказва съдействие при организирането на конкретни делови срещи с цел сключване на сделки или за реализиране на проекти с помощта на Асоциацията;
27. съдейства за спазването на етиката и морала на почтения работодател и правилата за лоялно и коректно пазарно поведение в съответствие с модерните европейски и световни стандарти и с приет от Управителния съвет на асоциацията общ Кодекс на поведение;
28. изисква от компетентните държавни органи разяснения и становища по приложението на нормативни актове, указания, решения и установени практики по приложението на нормативната уредба, касаеща бизнеса на членовете на Асоциацията;
29. изразява и публично оповестява становища на Асоциацията по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове, регламентиращи предприемаческата дейност в сектора и свързани с нея икономически и социални дейности;
30. разработва, или участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови актове в помощ на печатната индустрия, както и предприема действия, насочени към отмяна на нормативни актове и решения на държавни органи, противоречащи на действащите закони, влошаващи условията за бизнес;
31. съдейства за привличане на национални и международни инвестиции в сектора, за облекчаване достъпа на членовете до банково и небанково финансиране, до застрахователни и други продукти, до ноу-хау, иновации, информационни фондове и регистри;
32. провежда диалог с монополни организации за осигуряване на справедливи условия за партньорство, за избягване на концентрацията на икономическа дейност и при необходимост – отнася въпросите до компетентните органи за решаване;
33. координира и подпомага дейностите на регионални, национални и международни институции и организации по реализиране на проекти и инициативи за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в печатния бизнес;
34. изготвя и поддържа поименни списъци на експерти (специалисти, научни работници и вещи лица, със специални познания в различните области на печатната индустрия) в услуга на своите членове, на държавни и общински органи, както и на възложители по Закона за обществените поръчки.

(2) Асоциацията има следният предмет на дейност: представителство, закрила и подпомагане развитието и дейността на членовете; подкрепа и помощ за развитието на бизнес на членовете си чрез целия спектър на производствените, търговски и други инициативи, както и международно представителство и сътрудничество в областта на бизнеса в интерес на своите членове; разработване на инициативи за оптимизиране на законовите и подзаконовите актове, касаещи бизнеса на членовете; обмен на програми и идеи в областта на печатната индустрия; формиране на нови подходи за взаимовръзка на неправителствения сектор с местната и централна власт и структурите на гражданското общество, в т.ч. и с организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина; събиране и поддържане на информационни масиви за национални и международни контакти, програми, проекти и източници на финансиране, с цел предоставянето й на членовете; участие в национални и международни форуми; формално и неформално обучение, квалификация и преквалификация на членовете и техните служители; бизнес консултации, издаване на справочници, бюлетини, брошури, резултати от изследвания, доклади, годишници и други печатни и електронни издания и материали и друга незабранена дейност в изпълнение на целите и задачите на Асоциацията, съгласно устава.
(3) ФЕСПА БЪЛГАРИЯ може да осъществява допълнителна стопанска дейност, само когато тя е свързана с предмета на основната дейност с идеална цел, като ще използва приходите за постигане на определените в Устава цели и без да разпределя печалба, а именно: Издаване на справочници, бюлетини, брошури, резултати от изследвания, доклади, годишници информационни и помощни материали, периодика и друга специализирана литература в областта на печатния бизнес, както и на материали на книжен и електронен носител, свързани с вътрешната и международната дейност на Асоциацията; Посредническа дейност при водене на преговори и сключване на договори, улесняване и подпомагане на свои членове при подготовка на документация за получаване кредити и финансиране от български и чужди банки и небанкови финансови институции, както и по проекти на оперативни програми на ЕС; Консултации и услуги по търговски и професионални въпроси, по мениджмънт на дейността, по опазването на околната среда и управлението на качеството; Посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб; Управление на права на интелектуална собственост (авторски права, индустриална собственост и др.), предоставени на Асоциацията от трети лица за извършване на дейността й; Консултиране и предоставяне на анализи на членовете в сферата на маркетинга, технологиите, икономиката, финансите, правото и банковото дело и бизнес услуги, включващи: разработване на бизнес планове, на проекти, програми и др.; Организиране и провеждане на български и международни изложения, срещи, семинари, конференции, обсъждания, презентации, и др.; Организиране и провеждане на курсове за професионално обучение, квалификация и преквалификация, мотивационно и адаптационно обучение за предприемачи, мениджъри и служители от печатната индустрия; Информационни услуги – предоставяне на контакти на членовете и бизнес-информация за пазарни тенденции, иновации, кредитни линии, програми, проучвания и др. в сектора; Административни услуги – факс, копир, интернет, преводи и легализации, аутсорсинг на счетоводство и бизнес кореспонденция и други логистични услуги; Уеб-дизайн и поддръжка, и създаване на крайни рекламни продукти в помощ на членовете и дейността на Асоциацията, включително и на базата на интернет-базирани технологии, и други разрешени от закона дейности, пряко свързани с основната дейност на Асоциацията, за която тя е регистрирана, отговарящи на идеалните й цели.

(4) Извършването дейността по ал. 3 се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл. 6. Асоциацията не може да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане на целите й.

Чл. 7. Асоциацията не може да получава дарения от политически партии.

VІ. СРОК

Чл. 8. Съществуването на Асоциацията не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
VІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (1) Членове на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ могат да бъдат търговци, български юридически или дееспособни физически лица, вкл. лица, упражняващи свободна професия:
1. чиято основна дейност е производство на ситопечат, дигитален печат, тампонен печат, офсетов печат, гравиране и други видове печат, на външна и вътрешна реклама, на светещи надписи, флексографи /марки и гравюри/ и др. под.;

2. производители на оборудване и консумативи за ситопечат, дигитален и други видове печат, на оборудване за външна и вътрешна реклама и билбордове;

3. доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат;

4. консултанти и образователни организации, рекламни и дизайнерски къщи и специализирани издания, чиято основна дейност е в областта на ситопечата, дигиталния, текстилния и другите видове печат;

5. лица, чиято дейност е свързана с дейности по т. 1 до 3 и са примерно посочени, но неограничаващи се до: производители или доставчици на относим софтуер, производители на предпечат и печатни къщи (традиционен и друг офсет), подвързване, IT организации и други организации с основна дейност в областта на печатната индустрия или в пряка връзка с нея, както и всякакви други лица, когато връзката с тях може да бъде взаимно полезна с лицата по т. 1, 2 и 3.

(2) В Асоциацията могат да членуват лица по ал. 1, осъществяващи законна дейност в Република България, които приемат този Устав и желаят да се ползват от и допринасят за дейността на Асоциацията.

(3) Членството във ФЕСПА БЪЛГАРИЯ е доброволно. Членуването във ФЕСПА БЪЛГАРИЯ е израз на доброволно съгласие за спазване на всички решения на органите на Асоциацията.

(4) Всички членове на Асоциацията имат еднакви права и задължения съгласно разпоредбите на този устав.

(5) Общият брой на членовете по т. 4 и 5 на ал. 1 не следва да надхвърля 50 на сто от общия членски състав на Асоциацията.

(6) В Асоциацията не могат да членуват политически партии и движения, синдикални организации, както и организации, извършващи дейност, присъща на вероизповедание.

Чл. 10. (1) Приемането на нови членове се извършва от Общото събрание на асоциацията въз основа на писмено заявление, в което кандидатът за член декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатът за член подава и други документи по образец, определени от Управителния съвет на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ.
(2) Заявленията за членство се подават чрез Секретаря на Асоциацията, който организира разглеждането на заявлението от Управителния съвет. Управителният съвет разглежда заявленията по реда на постъпването им и може да извърши проверки (ако и доколкото счита това за необходимо), и ако намери, че заявлението и приложените документи към него отговарят на изискванията на този устав, внася заявленията на първото следващо Общо събрание на асоциацията за разглеждане от настоящите членове.

(3) Умишленото скриване или изопачаване на информация по предходната алинея може да бъде основание за отказ на членство.

(4) Одобрените от Управителния съвет заявления за членство се внасят за приемането от Общото събрание по реда на постъпването им, при спазване изискването за квота по ал. 5 на чл. 9.

(5) Нов член се приема от Общото събрание на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ с решение, взето с обикновено мнозинство.

(6) В Когато Управителният съвет установи, че заявления за членство на лица по чл. 9, ал. 1, т. 4 и 5, които са били одобрени от него, ще доведат до надвишаване на квотата по чл. 9, ал. 5, то заявленията, които надвишават тази квота се отлагат и внасят от Управителния съвет за разглеждане от по-следващо Общо събрание на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ. Управителният съвет уведомява писмено кандидата за това обстоятелство, както и информира за отложените заявления Общото събрание. В този случай, Общото събрание на Асоциацията може да вземе решение, с което да приеме за членове всички или част от кандидат-членовете с отложени по предложение на УС заявления.

(7) Когато предложението на Управителния съвет бъде одобрено от Общото Събрание, Секретарят на Асоциацията уведомява кандидата, че заявление му е било прието и той е приет за член от датата на решението на Общото събрание. Новоприетият член получава Сертификат за членство и фактура за заплащане на встъпителна вноска и годишен членски внос, като от този момент той може да се възползва от ползите на членството си във ФЕСПА БЪЛГАРИЯ и да използва логото на асоциацията с означението „член на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ“ на своя уебсайт и своите документи.

Чл.11. Членовете на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ имат следните права:

1. да участвуват лично или чрез свой представител в Общото събрание на Асоциацията, с право да вземат думата и да гласуват по въпросите от дневния ред;

2. да участват в работата на Асоциацията, както и във всички, организирани от нея мероприятия;

3. да избират членове на управителния съвет и на контролната комисия;

4. техни служители да бъдат избирани в Управителния съвет, в Контролната комисия и помощните органи на Асоциацията;

5. да поставят за разглеждане и решаване въпроси, свързани с дейността на Асоциацията;

6. да поставят за обсъждане и търсят подкрепа от Асоциацията по принципни проблеми, свързани с извършваната от тях стопанска дейност, индустриалните и социалните отношения, трудовото законодателство; и други въпроси от значение за печатната индустрия в България;

7. да бъдат информирани за дейността на Асоциацията и нейните органи съгласно Устава и да се ползват от информацията и сведенията, събирани при дейността й, като имат достъп до нейни издания и информационни услуги;

8. да ползват имуществото на Асоциацията доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в нейните органи или такива, възложени с решение на тези органи;

9. да се ползват от предоставяните от Асоциацията услуги и от резултатите от дейността й, съгласно разпоредбите на настоящия Устав.

Чл.12. Членовете на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на Устава;

2. да участвуват в дейността на Асоциацията и да съдействат за осъществяване на нейните цели на всички равнища;

3. да издигат авторитета на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ, да спомагат за увеличаване на нейното имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите й или я злепоставят;

4. да работят и допринасят за реализирането на колективните решения, приети от органите на Асоциацията;

5. да направят встъпителна вноска и внасят членски внос в размер и в срокове за внасяне, определени от Управителния съвет съгласно чл. 32, т. 12 от Устава;

6. да се придържат в дейността си към Кодекса за поведение.

Чл.13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими.

Чл.14. Членството във ФЕСПА БЪЛГАРИЯ се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет;

2. с прекратяване на правно-организационната форма на члена;

3. с изключване;

4. с прекратяване на Асоциацията и обявяването й в ликвидация;

5. при отпадане.

Чл.15. (1) Управителния съвет изключва член на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ:

1. когато системно нарушава предвидените в Устава задължения или не се съобразява с решенията на органите на Асоциацията;

2. при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;

3. при финансови злоупотреби и злоупотреби с имуществото на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ.

(2) При маловажни случаи на нарушения Управителният съвет определя с решение срок за преустановяването на конкретното нарушение и за отстраняване на неговите последици, като при неспазването на препоръките в решението, той може да реши изключване.

(3) Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това. Управителният съвет внася жалбата за разглеждане от първото следващо общо събрание на Асоциацията.

(4) Жалбоподателят може да се яви лично, или да направи писмено изложение, като свидетели могат да се водят от всяка една от страните. Всяка страна понася своите собствени съдебни разноски във връзка с жалбата, като в случай, че жалбата бъде уважена – всички разходи, направени от члена във връзка с обжалването ще му бъдат възстановени и членството възстановено.

Чл.16. Отпадането на член се констатира с решение на Управителния съвет, когато:

1. Член на асоциацията не е направил встъпителната си вноска в течение на повече от месец;

2. Налице е забава повече от 6 месеца при плащането на членски внос и системно неучастие в работата на структурите и органите на Асоциацията, без уважителни причини;

3. Член на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ е преустановил участието си в дейността на Асоциацията, като не е присъствал (чрез законен представител или представител по изрично пълномощно) на повече от три последователни заседания на Общото събрание.

Чл.17. При прекратяване на членството ФЕСПА БЪЛГАРИЯ не дължи връщане на направените имуществени вноски – встъпителна вноска и членски внос. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените неплатени имуществени вноски (членски внос) за периода на съществуване на членственото отношение.

Чл.18. Членовете на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ са действащи и почетни. Титлата „почетен член“ се дава от Общото събрание по предложение на Управителния съвет на лица със значителен принос и заслуги към дейността на Асоциацията и развитието на печатната индустрия.

VІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19. (1) Органи на Асоциацията са:

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет;

3. Председател на Асоциацията;

4. Контролна комисия.

(2) По решение на Управителния съвет могат да се създават помощни и консултативни органи на Асоциацията. Тяхната дейност се урежда с правилник(-ци), приет(-и) от Управителния съвет.

ІХ. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20.(1) Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от всички нейни членове.

(2) Всеки член има право на един глас в Общото събрание, който се упражнява лично или чрез представител.

(3) Юридическите лица участват в работата на Общото събрание чрез лицата, които ги представляват по закон или чрез специално упълномощени от тях лица с изрично писмено пълномощно.

(4) Членовете могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или повече заседания на Общото събрание.

(5) Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.21. (1) Общото събрание има следните правомощия:
1. приема, изменя и допълва Устава на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ и други вътрешни актове;

2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролната комисия;

3. избира и освобождава Председателя на Асоциацията;

4. приема програми за развитие, формулира насоките и целите в дейността на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ за предстоящата година;

5. приема отчета за дейността на Управителния съвет и доклада на Контролната комисия;

6. приема бюджета на Асоциацията;

7. разглежда и взема решения по молби и жалби срещу решения на Управителния съвет;

8. отменя решения на органите на Асоциацията, които противоречат на Закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ;

9. утвърждава решения на Управителния съвет за участие в други организации;

10. приема правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност;

11. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

12. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от Закона или настоящия Устав.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацията.

Чл. 22. (1) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(2) Решенията на органите на асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересованите членове или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(3) Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на асоциацията от всеки член или на неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.23. (1) Редовно Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно с решение на Управителния съвет и се провежда в населеното място, в което се намира седалището на Асоциацията. Управителният съвет може да свика и извънредно Общо събрание.

(2) С решението за свикване на Общото събрание Управителният съвет на Асоциацията определя датата, точния час и мястото на провеждането на заседанието.

(3) Една трета от членовете на Асоциацията имат право писмено да поискат Управителният съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана за свикване в двуседмичен срок от получаването на искането, събранието се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове.

Чл. 24 (1) Поканата до членовете на Общото събрание е писмена и трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива то се свиква.

(2) Поканата по предходната алинея се обнародва в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на асоциацията най-малко един месец преди датата на заседанието.

(3) Освен по реда на ал. 2 членовете могат да бъдат уведомявани допълнително за Общото събрание и на посочените от тях адреси за електронна поща, чрез уеб-сайта на Асоциацията, в уеб-базираното приложение за връзка между членовете или по друг подходящ начин.

Чл.25. Към датата на обнародване на поканата в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, се предоставят в адреса на управление на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ на разположение на всеки член при поискване.
Чл.26. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
(2) Ако в обявения час са се регистрирали повече от половината от членове, събранието се счита за законно и може да започне работа.
(3) Ако в посочения час регистрираните членове са по-малко от половината, провеждането на събранието поради липса на кворум се отлага с един час и се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
(4) Общото събрание избира ръководство на заседанието в състав – председателстващ събранието, протоколчик и от преброител/и на гласовете.

Чл.27. Член на Асоциацията няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него;
2. юридически лица, в които той е управител или може да възпрепятствува или да наложи вземането на решения.
Чл.28. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Решенията за изменение или допълнение на Устава, преобразуване или прекратяване на Асоциацията, сливане или вливане на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ в друга организация, избор и освобождаване на Председател на Асоциацията, както и по други въпроси, изрично определени в закона, се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите членове.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред Общото събрание не може да взема решения.

Чл.29. (1) За всяко провеждано общо събрание се води протокол, който се подписва от Председателстващия събранието, от лицето, изготвило протокола и от преброител/ите на гласовете.

(2) Протоколът с прикрепени към него писмени материали по свикване и провеждане на събранието и списък на присъствалите членове се подреждат в Книга за протоколите на Общото събрание.

(3) Всеки член на Общото събрание има право да следи и се информира за точното отразяване на конкретно събрание и взетите на него решения в протокола.
Х. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 30 (1) Управителният съвет е ръководен орган на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ в периода между две Общи събрания.

(2) Управителният съвет се състои от 3 до 9 лица – членове на сдружението, избрани пряко от Общото събрание. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението – примерно посочено, но неограничаващо се до: техни представители по закон, техни служители и др.

(3) Когато са предложени повечето кандидати, за избрани се считат тези номинирани кандидати, получили най-много гласове измежду всички подложени на гласуване кандидатури.

(4) Когато за член на Управителния съвет е избрано юридическо лице, то определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(5) Редовните заседания на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца и се свикват от Председателя на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ, а в негово отсъствие – от определен от него зам. председател. Извънредни заседания на Управителния съвет се свикват от председателя на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ по искане на една трета от членовете на съвета в едноседмичен срок от постъпване на искането.

(6) Председателят на Асоциацията е длъжен да свика заседание на Управителния съвет по писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от заместник председателя, а при отсъствие и на двамата – от определен от управителния съвет негов член.

Чл. 31. Управителният съвет се избира за срок от 3 години. Член на УС може да бъде избиран за такъв за не-повече от 3 последователни мандата.

Чл. 32. Управителният съвет има следните правомощия:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на този Устав;
4. избира заместник-председател(-и) на Управителния съвет измежду членовете си;
5. подготвя и внася в Общото събрание на отчет за дейността на Асоциацията;
6. изготвя и внася за приемане от Общото събрание на бюджет на Асоциацията за следващата година;
7. взема решения за участие на Асоциацията в други организации;
8. одобрява подадени заявления за членство и ги внася за приемане от Общото събрание;
9. приема правилник за дейността на Управителния съвет и други вътрешно-нормативни актове за дейността на Асоциацията;
10. взема решения за откриване или закриване на клонове;
11. създава помощни и консултативни органи на Асоциацията;
12. определя размера и реда за събиране и отчитане на членския внос и на встъпителните вноски;
13. приема Кодекс за поведение на своите членове;
14. избира измежду членовете на асоциацията Секретар на Асоциацията и определя възнаграждението му;
15. по предложение на Секретаря на Асоциацията определя организационната структура и щатното й разписание;
16. приема решения по въпроси, разгледани от съвета по доклад на Секретаря на Асоциацията;
17. одобрява образците на заявленията за членство във ФЕСПА БЪЛГАРИЯ и приложенията към тях;
18. приема даренията и завещанията, извършени в полза на Асоциацията;
19. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не са поставени в изключителната компетентност на Общото събрание.
(2) Общото събрание може да предвиди членовете на Управителния съвет да получават възнаграждение съобразно с годишния бюджет на Асоциацията.

Чл.33. Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана, получена лично от членовете му поне 3 дни преди заседанието. Свикването може да бъде извършено и чрез електронна поща, по телефон или факс. Поканата съдържа точките от дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието. Към нея се прилагат и материалите по точките от дневния ред.

Чл.34.(1) Заседанието на съвета е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. Едно лице може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите членове на УС.

(2) За присъстващо, по предходната алинея се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) В спешни случаи поканата за заседание може да бъде предадена и по телефон, и свикването да е на същия ден. В такива случаи Управителният съвет по изключение има право да взема решения и неприсъствено. В този случай решението се счита за взето, ако е подписано от всички членове на УС без забележки и възражения.

Чл. 35. (1) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Решенията на Управителния съвет по чл. 32, т. 2 и 3 се вземат с единодушие от всички негови членове.
(3) Решенията на УС за определяне на ликвидатор, в съответствие с правилата на чл.14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на съвета.
Чл. 36. (1) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от Председателстващия заседанието и от лицето, изготвило протокола.
(2) Протоколът с прикрепени към него писмени материали по свикването и провеждане на заседанието на УС се завеждат в Книга за заседанията на Управителния съвет.
(3) Всеки член на УС има право да следи и се информира за точното отразяване на конкретно заседание и взетите на него решения в протокола.
Чл.37. Всеки заинтересован член на асоциацията може да оспори пред Общото събрание решение на УС, което е било взето в противоречие със закона, с този устав или предходно решение на Общото събрание. Оспорването се извършва писмено, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 38. Решенията на Управителния съвет имат ръководен характер за всички структури на Асоциацията.

Чл. 39. (1) Председателят на Асоциацията се избира пряко от Общото събрание с мандат 3 години и е член по право на Управителния съвет, и негов председател. Председателят на Асоциацията може да бъде избиран за такъв за не-повече от 2 последователни мандата.

(2) Председателят на Асоциацията:
1. свиква, ръководи и председателства заседанията на Управителния съвет;
2. представлява Асоциацията пред всички юридически и физически лица в страната и чужбина;
3. определя функциите на заместника си;
4. сключва договора с избрания от Управителния съвет Секретар на Асоциацията, в който се определят правата и задълженията му.
(3) Председателят на Асоциацията няма право без изрично решение на УС, взето по надлежния ред и с необходимото мнозинство на гласовете, да извършва разпоредителни действия или да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

Чл. 40. (1) Всеки член на Управителния съвет е длъжен предварително да разкрие пред съвета наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването на решения по точки от дневния ред, когато решението се отнася до него, до негов съпруг(-а), до роднини по права линия и до съребрена линия до 4 степен вкл., до юридически лица, в които той има пряко или косвено участие над 10% от капитала или е член на управителен или контролен орган, или под каквато и да било форма може да влияе върху вземането на решения или да възпрепятства вземането на решения на такова юридическо лице, както и изобщо във всички случаи, когато според обстоятелствата може да се предполага, че той би могъл да е заинтересован от приемането на решение на Управителния съвет по точката от дневния ред.

(2) При неизпълнение на задължението за разкриване на конфликт на интереси, членът на Управителния съвет носи пълна имуществена отговорност за нанесените на Асоциацията вреди, но не по-малко от 3-месечното му възнаграждение като член на съвета, както и може да бъде освободен като член на съвета на първото следващо Общо събрание на Асоциацията.

Чл. 41. (1) Администрацията на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ се оглавява от Секретар на Асоциацията, който е отговорен за оперативното управление и дейността на Асоциацията.

Чл. 42. Секретарят на Асоциацията:

1. ръководи административно структурите и служителите на Асоциацията, и обслужва работата на Управителния съвет;
2. представлява Асоциацията пред трети лица. Член 39, ал. 3 се прилага съответно;
3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
4. предлага на Управителния съвет проекти за работни програми на Асоциацията въз основа на целите, заложени в Устава и в приетите програми;
5. предлага за утвърждаване от Управителния съвет на проекти за организационна структура и щатно разписание и техните промени, подписва трудовите договори на щатния състав и осъществява дисциплинарна власт по смисъла на Кодекса на труда;
6. съобразно с решенията на Управителния съвет се разпорежда с имуществото на Асоциацията и извършва и одобрява текущите разходи;
7. представя пред Управителния съвет проект за годишен отчет за дейността на Асоциацията;
8. изпълнява и други функции по административно ръководство и управление на дейността.

ХІ. КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.43. (1) Контролната комисия се състои от 3 до 5 члена, избрани пряко от Общото събрание с мандат 3 години. Член на Контролната комисия може да бъде избиран за такъв за не повече от 2 последователни мандата. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на Контролната комисия и лица, които не са членове на сдружението, а когато за член е избрано юридическо лице – то определя свой представител за изпълнение на задълженията му в комисията.

(2) Членовете на Контролната комисия избират помежду си Председател, който ръководи дейността й.

(3) Контролната комисия:

1. следи за правилното използване и опазване на имуществото на Асоциацията;
2. следи за разходване на събраните парични средства на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ и тяхното правилно осчетоводяване;
3. следи за изпълнение на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет,
4. проверява финансовото състояние на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ;
5. прави проверки по точки 1 – 4 поне веднъж на три месеца;
6. има правото да иска свикване на Управителния съвет за обсъждане на констатациите от направени проверки.
7. изготвя и представя пред Общото събрание годишен доклад за дейността си.

ХІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 44. (1) Феспа България и печат се представлява от Председателя на Асоциацията и от Секретаря на Асоциацията – заедно и поотделно.
(2) Случаите, в които ФЕСПА БЪЛГАРИЯ се представлява заедно от лицата по предходната алинея се определят с решение на Управителния съвет, взето с единодушие от всички негови членове.

ХІІІ. ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Чл. 45. (1) В помощ на органите за управление могат да бъдат създавани временни или постоянни помощни и консултативни съвети.

(2) Помощните органи по ал. 1 се създават по решение на Управителният съвет, с което се определя съставът им, целите, функциите и задачите, за които те се създават.
(3) В тях влизат специалисти от различни област на практиката и теорията, които имат необходимата експертиза по въпроси, свързани с ситопечата, дигиталния и другите видове печат и свързаните с това стопански дейности.
(4) Помощните органи имат консултативни функции.

ХІV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 46. (1) Имуществото на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ се състои от права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права на ползване, права върху обекти на интелектуална собственост, парични средства, вземания и други права, регламентирани от закона.
(2) Паричните средства на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ се съхраняват в банкови сметки, открити на името на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ или на нейни клонове.
Чл. 47. Източници на средства на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ са имуществените вноски на членовете (под формата на встъпителни вноски и членски внос), приходи от собствена дейност, в изпълнение на идеалните цели на Асоциацията и неговите задачи, като приходът се използва за постигане на определените в устава цели, дарения, завещания или спонсорство от физически или юридически лица, приходи от имуществото на Асоциацията и стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав.

Чл. 48. (1) Размерът на членския внос се определя с решение на Управителния съвет на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ в съответствие с чл. 32, т. 12 от Устава.

(2) Членовете на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ могат да плащат доброволно и по-голям членски внос от определения, но не могат да ползват привилегии, основани на това обстоятелство.

Чл. 49. Членове на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ в производство по несъстоятелност или с временни затруднения плащат членски внос в намален размер, или се освобождават от заплащането му за определен период, по решение на Управителният съвет след представяне на доказателства за това и извършване на проверки, ако е необходимо.
Чл. 50. Членският внос се събира в брой на каса или чрез превод по банковите сметки на Асоциацията. За платените суми Асоциацията издава разходооправдателни документи.

ХV. СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ОДИТ

Чл. 51. (1) За приходите и разходите от дейността, Асоциацията води счетоводство по реда, предвиден в действащото българско законодателство.
(2) За приходите и разходите от стопанска дейност на Асоциацията по чл. 5, ал. 3 се води счетоводна отчетност, отделно от осчетоводяването на операциите в изпълнение на идеалните цели на организацията.
(3) Всяка година в срок най-късно до 31 март Асоциацията извършва годишно приключване на дейността през преходната година и съставя годишен финансов отчет, който се внася от Управителният съвет за одобрение от Общото събрание.
(4) Финансовите операции се извършват под оперативното ръководство на Секретаря на Асоциацията и се проверяват от Контролната комисия.
(5) Годишните финансови отчети могат да бъдат подлагани на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството, в случаите когато през годината Асоциацията е реализирала приходи и/или разходи по обществени поръчки или по оперативни програми на ЕС или други международни организации. В този случай годишният финансов отчет се внася за приемане от Общото събрание след заверката му от одиторите и прилагането на одиторски доклад.

ХVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ и ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 52. ФЕСПА БЪЛГАРИЯ се прекратява:
1. с решение на Общото събрание по реда на този Устав;
2. по решение на съда по регистрация на юридическото лице в предвидените от Закона случаи.
Чл. 53. (1) Ликвидацията на Асоциацията се извършва по реда и начина, определени в действащото законодателство.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице – ликвидатор.

Чл. 54. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Асоциацията се решава от общото събрание на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ.

(2) Прекратяването на Асоциацията, нейната ликвидация, разпределянето на имуществото, както и заличаването й от окръжния съд по седалището му се извършват при спазване изискванията на чл. 14, 15 и 16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ХVІІ. АРХИВ

Чл. 55. (1) ФЕСПА БЪЛГАРИЯ притежава и поддържа свой архив.
(2) В архива се съхраняват: копие от Устава и всички негови последващи промени, копие от Учредителния протокол, Препис от молбата за регистрация и съдебното решение за регистрация, съответно за промени в регистрацията на сдружението, адресен лист за членовете на УС и КК, годишни планове, програми и отчети за дейността на Асоциацията, списък на членовете, протоколни книги от общите събрания и от заседанията на УС и на Контролната комисия, отчетни доклади за дейността на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ и др.
ХVІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Неуредените с този Устав въпроси се уреждат с решение на Общото събрание на Асоциацията, а между неговите заседания – от Управителния съвет въз основа на предвиденото в закона.
(2) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 2. По смисъла на този Устав, посочените по-долу термини имат следното значение:
1. Асоциация: „ФЕСПА БЪЛГАРИЯ“, (съкратено: ФЕСПА БЪЛГАРИЯ) – сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. София, регистрирано от Софийски градски съд за осъществяване на дейност в частна полза на членовете си.
2. Сдружение: вид юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което има членски състав.
3. Член: Член на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ, включително действащ член и „почетен член“.
4. Сертификат за членство в ФЕСПА БЪЛГАРИЯ: сертификат за членство, издаден на член от ФЕСПА БЪЛГАРИЯ;
5. Лице, упражняващо свободна професия: физическо лице, което осъществява за своя сметка независима професионална дейност, не е регистрирано като едноличен търговец и е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
§ 3. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на ФЕСПА БЪЛГАРИЯ, проведено на 12 април 2011 год. и влиза в сила от датата на приемането му. Настоящият устав бе изменен на ОС, проведено на 9.02.2019 г.

Настоящият устав без изменен на Общо събрание, проведено на 5.05.2021. Промените са публикувани на 21.06.2021. в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.