fbpx

Кодекс за поведение

От 2019 година Българска асоциация за съвременна графика и печат прие името Феспа България.

К о д е к с  з а  п о в е д е н и е

на членовете на

Българска асоциация за съвременна графика и печат

Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП) осъзнава своята роля за развитието на индустрията за сито и дигитален печат и се стреми да допринася за развитието на пазарните отношения в страната и за издигането на авторитета на българската печатарска индустрия по света.

БАСГП приема настоящия Кодекс за поведение, с който регламентира поведението и взаимоотношенията на членовете на Асоциацията при изпълнение на техните бизнес-задължения – както помежду им, така и при взаимоотношенията им с трети лица.

Кодексът за поведение представлява система от правила, които всеки член на БАСГП доброволно приема да спазва в осъществяване на своя бизнес. Неговите разпоредби са формулирани на базата на фундаменталните принципи на морала и етичното поведение в бизнеса и съвременното общество, и са фокусирани върху отношенията, свързани с бизнеса в областта на сито и дигиталния печат, доставките за печатната индустрия и свързани с тях бизнес-дейности.

Част I.

Общи положения

Чл. 1. С настоящия Кодекс за поведение се установяват норми и правила за професионална етика при бизнес-поведението на всеки член на БАСГП.

Чл. 2. Всички членове на Асоциацията следва да спазват Кодекса за поведение.

Чл. 3. Действието на настоящия Кодекс за поведение укрепва авторитета на БАСГП като нестопанска организация, чиято цел е подпомагане на бизнес развитието на българските печатари – нейни членове.

Чл. 4. Всички членове на БАСГП представляват независими и автономни от Асоциацията лица, които споделят общи стандарти за бизнес-поведение и общи ценности като качество, професионализъм, почтеност, честна игра, инициатива, новаторство, лоялност, отговорност към клиентите и взаимно уважение.

Част II.

Отношения между членовете на Асоциацията и с трети лица

Чл. 5. Отношенията между членовете на Асоциацията се основават на принципите на взаимно доверие, толерантност и етичност.

Чл. 6. Членовете на БАСГП приемат да подхождат честно и етично към други членове на Асоциацията, както и към своите служители и да не нарушават техните права.

Чл. 7. Членовете на БАСГП приемат:

 1. да управляват бизнеса си по професионален начин с цел оптимално задоволяване на интересите на клиентите си;

 2. да поддържат високи стандарти на работа, за да отговорят на изискванията на клиентите по отношение на качеството и безопасността на продуктите си;

 3. да спазват етиката и морала на почтения работодател и правилата за лоялно и коректно пазарно поведение в съответствие с модерните европейски и световни стандарти;

 4. да съдействат за утвърждаване на благоприятна икономическа среда за развитието на дейността на всички членовете на Асоциацията;

 5. да спазват всички, свързани с дейността им национални и европейски нормативни актове при осъществяването на техния бизнес в областта на печата, и да допринасят за намаляване дела на сивата икономика в страната.

 6. да прилагат технологии и производствени процеси, които не вредят на околната среда, и да осигуряват здравословна и безопасна работна среда на своите служители;

 7. да предлагат услуги на своите клиенти на цени, които са справедливи, конкурентни и са в интерес на устойчивите бизнес-отношения;

 8. да споделят с други членове на Асоциацията своя професионален опит, идеи, новости, технологии, методи и др. информация в областта на печатната индустрия при всяка благоприятна възможност, ако това не им пречи на нормалната работа и не е свързано с разкриване на служебна или търговска тайна;

 9. във всичките им взаимоотношения с клиенти, с други членове на БАСГП, и с други контрагенти, да действат почтено, справедливо и разумно, изпълнявайки договорни си задължения точно и акуратно;

 10. да наемат на работа при себе си хора с подходящи умения, да им предоставят справедливо възнаграждение и да се ангажират с тяхното продължително обучение, повишаване на квалификация и развитие, като предоставят равни възможности на своите служители;

 11. да обменят с Асоциацията и с други нейни членове коректна информация за развитието си, за движението на персонала, както и информация за некоректни партньори и клиенти.

 12. веднъж годишно да предоставят годишните си финансови отчети на БАСГП, както и при поискване от Асоциацията.

Чл. 8. Въз основа на принципите на взаимопомощ и солидарност, членовете на БАСГП приемат при възможност да помагат други членове на Асоциацията при проблеми.

Чл. 9. Членовете на БАСГП не трябва:

 1. да се ангажират с действия и практики, които биха уронили репутацията на БАСГП, или са в ущърб на целите и средствата на Асоциацията, или вредят на индустриите за сито и цифров печат;

 2. да извършват действия, чиято цел е умишлено да навредят на свои клиенти, или извършване на нелоялна конкуренция спрямо други членове на Асоциацията или спрямо трети лица. Определенията за нелоялна конкуренция, забранени търговски практики, злоупотреба с монополно или господстващо положение, скрито картелно споразумение и др. са съгласно разпоредбите на българския Закон за защита на конкуренцията и Европейските директиви и се публикуват на сайта на Асоциацията;

 3. да извършват действия, които дискриминират техни клиенти или служители на базата на раса, национална принадлежност, пол, религия, възраст, здравословно състояние или сексуална ориентация;

 4. да печатат, представят или разпространяват материали, основната цел на които е насърчаване на дискриминацията, основана на възраст, вероизповедание, раса, пол или сексуална ориентация;

 5. да разкриват конфиденциалната информация, до която имат достъп по повод на своя бизнес. При достъп до лична информация за клиенти, членовете на БАСГП са длъжни да не злоупотребяват с нея и да я използват само за целите, за които е предназначена и за които клиентът е дал съгласието си, освен ако членът на Асоциацията е задължен да разкрие такава информация по силата на закон или с решение на съдебен орган.

Чл. 10. Членовете на БАСГП приемат да спазват договорите, споразуменията и други поети ангажименти и да не допускат поемане на нереалистични ангажименти, за които ясно съзнават, че не могат да бъдат изпълнени с необходимото качество и в определения срок.

Чл. 11. Членовете на БАСГП приемат (те и техните служители) да участват в непрекъснатия процес на усвояване на нови знания и умения, и по този начин да поддържат добро професионално ниво и непрекъсната връзка със съвременните технологии и подходи в областта на сито и дигиталния печат.

Чл. 12. Членовете на БАСГП приемат да съдействат за възприемането на принципите на настоящия Кодекс за поведение в бизнес-организацията, която представляват, сред печатарската индустрия и сред обществото.

Чл. 13. Членовете на БАСГП приемат да разпространяват идеите на Асоциацията и на настоящия Кодекс за поведение при всяка подходяща възможност. Те следва да изложат сертификата за членството си в БАСГП, както и този кодекс за поведение на видно място в общодостъпни за клиентите им помещения по начин, който гарантира, че могат да бъдат прочетени.

Чл. 14. Членовете на Асоциацията следва да разполагат с писмени процедури за разглеждане на жалби от техни клиенти, която трябва да бъдат на разположение на клиентите при поискване. Когато член на БАСГП получи жалба от клиент относно своите услуги, той незабавно трябва да предприеме подходящи действия за решаване на жалбата на клиента. В случай, че жалбата не бъде решена по задоволителен за жалбоподателя начин, членът на БАСГП следва да го уведоми, че има право да отнесе жалбата си до Арбитражния съд при БАСГП.

Чл. 15. Всяко нарушаване на настоящия Кодекс за поведение от член на БАСГП може да предизвика санкции, включително и неговото изключване от Асоциацията.

Настоящият Кодекс за поведение е приет на заседание на Управителния съвет на БАСГП, състояло се на 10 юни 2011 г.