fbpx

Правилник за дейността на Управителния съвет

През 2011 година е учредено дружество с нестопанска цел Българска асоциация за съвременна графика и печат. От 2019 година Българска асоциация за съвременна графика и печат прие името Феспа България.

П Р А В И Л Н И К

за дейността на Управителния съвет на

„Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият правилник има за цел да конкретизира правата и задълженията на членовете на Управителния съвет на БАСГП, както и да осигури ефективна организация на неговата работата.

Чл. 2. (1) Управителният съвет е колективен ръководен орган на БАСГП в периода между две Общи събрания. За своята дейност той се отчита пред Общото събрание на БАСГП.

(2) Членовете на УС са юридически или физически лица, избрани пряко от Общото събрание на БАСГП.

Чл. 3. Управителният съвет осъществява дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на БАСГП.

Чл. 4. (1) Членовете на УС имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от предоставеното право на Председателя на Асоциацията и на Секретаря на Асоциацията да представляват БАСГП пред трети лица.

(2) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Асоциацията.

(3) С оглед доброто изпълнение на своите задължения, членовете на УС имат пълен достъп до всички документи и звена на Асоциацията, като всички нейни служители са длъжни да им оказват пълно съдействие при извършване на справки и проверки.

Чл. 5. Членовете на УС отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Асоциацията.

II. ДЕЙНОСТ НА Управителният съвет

Чл. 6. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 3. приема и изпълнява годишни програми и планове за дейността на Асоциацията и на Управителният съвет, отчети за тяхното изпълнение, както и други материали и издания;
 4. изготвя проекти и внася за приемане от Общото събрание на БАСГП на средносрочни, дългосрочни, тематични и други видове програми за развитие на Асоциацията, като предвижда конкретни мероприятия за реализирането им;
 5. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на закона, устава, този правилник и решенията на Общото събрание на Асоциацията;
 6. избира заместник-председател(-и) на Управителния съвет измежду членовете си;
 7. взема решение за свикване на редовно или извънредно Общо събрание на Асоциацията по реда, предвиден в Устава;
 8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността и годишен финансов отчет на Асоциацията;
 9. изготвя и внася за приемане от Общото събрание на бюджет на Асоциацията за следващата година;
 10. взема решения за участие на Асоциацията в други организации;
 11. одобрява подадени заявления за членство и ги внася за приемане от Общото събрание;
 12. изключва членове на Асоциацията по реда и условията, предвидени в Устава;
 13. приема правилник за дейността на Управителния съвет и други вътрешно-нормативни актове за дейността на Асоциацията, в т.ч. правила за работната заплата, правилник за вътрешния трудов ред и пр.;
 14. взема решения за откриване или закриване на клонове;
 15. създава помощни и консултативни органи на Асоциацията, приема правилници за дейността им и определя техния персонален състав;
 16. определя размера и реда за събиране и отчитане на членския внос и на встъпителните вноски;
 17. приема Кодекс за поведение на своите членове;
 18. избира измежду членовете на сдружението Секретар на Асоциацията и определя възнаграждението му;
 19. по предложение на Секретаря на Асоциацията определя организационната структура и щатното й разписание;
 20. приема решения по въпроси, разгледани от УС по доклад на Секретаря на Асоциацията;
 21. определя случаите, в които БАСГП се представлява задължително заедно от Председателя на Асоциацията и от Секретаря на Асоциацията;
 22. одобрява образците на заявленията за членство в БАСГП и приложенията към тях;
 23. взема решения за приемане на списък на услуги (безвъзмездни или платени услуги), които предоставя на членовете си;
 24. определя редът за извършване и отчитане на стопанска дейност от Асоциацията, в допълнение на идеалните й цели.
 25. приема даренията и завещанията, извършени в полза на Асоциацията;
 26. взема решение за учредяване на собствен Център за професионално обучение към Асоциацията, за учредяване на Арбитражен съд при Асоциацията, и утвърждава устройствените им и други правилници и регулации за дейността им;
 27. извършва ликвидация на Асоциацията при прекратяване на нейната дейност или определя друго лице – ликвидатор.
 28. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не са поставени в изключителната компетентност на Общото събрание или друг орган.

Чл. 7. (1) Редовните заседания на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца и се свикват от Председателя на БАСГП, а в негово отсъствие – от определен от него зам. председател. Извънредни заседания на Управителния съвет се свикват от председателя на БАСГП по искане на една трета от членовете на УС – в едноседмичен срок от постъпване на искането.

(2) Председателят на Асоциацията е длъжен да свика заседание на Управителния съвет по писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от заместник председателя, а при отсъствие и на двамата – от определен от управителния съвет негов член.

(3) Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана, получена лично от членовете му поне 3 дни преди заседанието.

(4) Свикването може да бъде извършено и чрез електронна поща, по телефон или факс.

(5) Поканата съдържа точките от дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието. Към нея се прилагат и материалите по точките от дневния ред.

Чл. 8. (1) Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. Едно лице може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите членове на УС. Заверено от копие от пълномощното се прилага към протокола от заседанието, където изрично се отбелязва кой член на УС кого представлява.

(2) За присъстващо, по предходната алинея се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) В спешни случаи поканата за заседание може да бъде предадена и по телефон, и свикването да е на същия ден. В такива случаи Управителният съвет по изключение има право да взема решения и неприсъствено. В този случай решението се счита за взето, ако е подписано от всички членове на УС без забележки и възражения.

Чл. 9. (1) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен когато закона или Устава на Асоциацията постановява друго.

(2) Решенията на Управителния съвет по чл. 6, точки 2, 5 и 21 от този Правилник се вземат с единодушие от всички негови членове.

Чл. 10. (1) Всеки член на Управителния съвет е длъжен предварително да разкрие пред УС наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването на решения по точки от дневния ред, когато решението се отнася до него, до негов съпруг(-а), до роднини по права линия и до съребрена линия до 4 степен вкл., до юридически лица, в които той има пряко или косвено участие над 10% от капитала или е член на управителен или контролен орган, или под каквато и да било форма може да влияе върху вземането на решения или да възпрепятства вземането на решения на такова юридическо лице, както и изобщо във всички случаи, когато според обстоятелствата може да се предполага, че той би могъл да е заинтересован от приемането на решение на Управителния съвет по точката от дневния ред.

(2) При неизпълнение на задължението за разкриване на конфликт на интереси, членът на Управителния съвет носи пълна имуществена отговорност за нанесените на Асоциацията вреди, но не по-малко от 3-месечното му възнаграждение като член на съвета, както и може да бъде освободен като член на УС на първото следващо Общо събрание на Асоциацията.

Чл. 11. (1) Решенията на Управителния съвет имат ръководен характер за всички структури на Асоциацията. Те влизат в сила незабавно при приемането им, освен ако действието им не е отложено изрично.

(2) Решенията на УС имат пореден номер за всяко заседание. Всеки Протокол от заседание на УС също има пореден номер, започвайки от началото на съответната календарна година.

Чл. 12. (1) За всяко заседание на УС се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на присъстващите членове на УС;

в) външни лица, които присъстват на заседанието с разрешение на съвета (ако има такива);

3. дневния ред;

4. направените предложения за решения;

5. проведените гласувания и резултатите от тях, като се посочва как е гласувал всеки от членовете на УС;

6. взетите решения.

(2) Протоколите се изготвят до 3 (три) работни дни от провеждането на заседанието и се подписват от всички присъствали на заседанието членове на УС.

(3) Писмените материали, които се внасят за обсъждане, пълномощните за представляване на членове на УС и евентуалните им писмени становища по точките от дневния ред се прилагат към протокола.

(4) Оригиналите от протоколите с всички приложения към тях се съхраняват при Председателя на УС или при лице, определено от УС.

(5) Копия от протоколите на УС се предоставят служебно на членовете му веднага след изготвянето на протоколите.

(6) Готовите протоколи се подреждат в протоколен регистър (книга), която се заверява ежегодно от Председателя на УС. Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 (пет) години от датата на провеждането на заседанието.

Чл. 13. Препис-извлечения от протоколите, съдържащи решенията на УС, могат да се предоставят на всеки заинтересован член на Асоциацията за безплатно ползване в централното управление на Асоциацията въз основа на разпореждане на Председателя на Асоциацията.

Чл. 14. (1) Документацията на УС се съхранява от Секретаря на Асоциацията.

(2) Достъп до документацията на УС имат членовете му, както и лица, определени от УС или по силата на нормативен акт.

Чл. 15. (1) Въпросите, поставяни за решаване от УС, се разглеждат по принцип въз основа на писмена информация, изготвена от вносител и предоставена в подходящ срок преди датата на заседанието.

(2) На заседанията с оглед естеството на разглежданите въпроси могат да бъдат допуснати да присъстват и заинтересовани от проекторешението членове на Асоциацията, както и служители на Асоциацията и други лица (експерти и пр.), чиято служебна компетентност е във връзка с въпросите, обсъждани от УС.

Чл. 16. (1) Председател на Управителния съвет е Председателят на Асоциацията.

(2) Председателят на Асоциацията:

1. свиква, ръководи и председателства заседанията на Управителния съвет;

2. подготвя дневния ред на заседанията на УС, свежда го до знанието на останалите членове на УС и внася за разглеждане материалите по него, подготвени от предварително определените от УС докладчици;

3. получава, обработва, обобщава и дава становище по постъпилите предложения от членовете на УС;

4. води отчет по взетите решения на заседанията на УС, координира и контролира изпълнението им.

(3) В дейността си по предходната алинея Председателят на Асоциацията се подпомага от Секретаря на Асоциацията.

Чл. 17. (1) Работата на Управителния съвет се обслужва от Секретаря на Асоциацията. Секретарят на Асоциацията организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и изпълнява и други функции по административно ръководство и управление на дейността на Асоциацията, съобразно с предвиденото в Устава или съгласно решения на УС.

(2) Секретарят на Асоциацията незабавно докладва на Председателя на УС за всяко настъпило обстоятелство, което е от съществено значение за Асоциацията, като в случай на необходимост предлага свикване на УС.

Чл. 18. (1) Членовете на УС се командироват в страната и чужбина от Председателя на Асоциацията.

(2) Председателят на Асоциацията се командирова в страната и чужбина по реда на ал. 1 и след изрично предварително решение за това на УС.

(3) Разходите за командировка на членовете на УС са за сметка на Асоциацията.

Чл. 19. Членовете на УС могат при изпълнение на своите функции да ползват имущество на Асоциацията доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в съвета, в това число служебен мобилен телефон и служебен лек автомобил.

Чл. 20. (1) За осъществяване на дейността си, УС има право на финансови разходи в рамките на утвърдените разходи за управление на Асоциацията, предвидени в бюджета.

(2) За своята работа, членовете на УС могат да получават възнаграждение за сметка на Асоциацията, в размер определен от Общото събрание и съобразно утвърдения бюджет.

ІІI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тълкуване по прилагането на този правилник се извършва от Управителния съвет.

§ 2. За неуредените в този правилник въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство и Устава на Асоциацията.

§ 3. Настоящият правилник е приет на основание чл. 32, т. 9 от Устава с решение от 10 юни 2011 г. на Управителния съвет на БАСГП.