fbpx

ПРОТОКОЛ № 1 на Управителния съвет

ПРОТОКОЛ № 1 на Управителния съвет

на Българска асоциация за съвременна графика и печат

Днес, 12.04.2011 г. се състоя заседание на новоизбрания Управителен съвет на Българска асоциация за съвременна графика и печат.

Присъстват всички членове на Управителния съвет, а именно:

1. „Графика МС“ ЕООД, представлявано от управителя – Анка Златкова Бимбалова – Председател на Асоциацията и Председател на Управителния съвет ;

2. „АТИА ПРИНТ“ ООД, представлявано от управителя му Найден Красимиров Найденов;

3. „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, представлявано от Управителя му Николай Цветков Николов.

Заседанието протече при следния единодушно приет

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Избор на Заместник-председател на Управителният съвет.

2. Избор на Секретар на Асоциацията.

3. Определяне на размера на членския внос и на встъпителните вноски.

І. По точка първа от дневния ред. Г-жа Бимбалова предложи за заместник-председател на УС да бъде избран членът на УС – „АТИА ПРИНТ“ ООД, представлявано от управителя му Найден Красимиров Найденов. След което думата бе дадена за обсъждания.

След кратки разисквания Управителният съвет на основание чл. 32, т. 4 от Устава, с единодушие от своите членове

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на Управителния съвет – „АТИА ПРИНТ“ ООД, ЕИК 121529367, представлявано от управителя му Найден Красимиров Найденов.

ІІ. По точка втора от дневния ред – Председателят на Асоциацията предложи за Секретар на Асоциацията да бъде избран членът на съвета „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, представлявано от управителя му Николай Цветков Николов. Останалите членове на УС изказаха одобрение, и се премина към гласуване

По т. 2 от дневния ред, Управителният съвет с единодушие от своите членове,

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за Секретар на Асоциацията – „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 175376882, представлявано от управителя му Николай Цветков Николов.

ІІІ. По точка трета от дневния ред – Председателят на Асоциацията предложи размерът на встъпителната вноска на нови членове в Асоциацията да бъде в размер на 100 лв., размерът на годишния членски внос за юридически лица и еднолични търговци да бъде 500 лв. който може да бъде платен еднократно до 31 януари на съответната година, или на 2 равни вноски, платими съответно най-късно до 31 януари – за първото полугодие и най-късно до 31 юли – за второто полугодие. Г-жа Бимбалова уточни, че съобразно оставащите месеци до края на годината, за календарната 2011 г. членският внос за м. ІV – ХІІ вкл. следва да бъде определен съответно на 375 лв., от които 125 лева, платими до края на м. април 2011 г. За физически лица, в т.ч. упражняващи свободна професия размерът на годишния членски внос да бъде 250 лв., който също може да бъде платим на 2 равни вноски в горепосочените срокове, като за 2011 г. също се приспадат месеците І, ІІ и ІІІ.

След кратки обсъждания, Управителният съвет с единодушие от всички свои членове

Р Е Ш И :

1. Определя размера на встъпителната вноска на нов член на Асоциацията в размер на 100 лв.

2. Определя размера на годишния членски внос за юридически лица и еднолични търговци на 500 лв. Годишният членски внос се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 250 лв. всяка, платими съответно най-късно до 31 януари – за първото полугодие и до 31 юли – за второто полугодие.

3. Определя размера на годишния членски внос за юридически лица и еднолични търговци за календарната 2011 г. (за м. ІV – ХІІ вкл.) на 375 лв., от които 125 лв. за месеците ІV, V и VІ следва да се платят до 30 април 2011 г., а втората вноска в размер на 250 лв. – до 31 юли 2011 г.

4. Определя размера на годишния членски внос за физически лица, в т.ч. упражняващи свободна професия на 250 лв. Годишният членски внос за тези лица се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 125 лв. всяка, платими съответно най-късно до 31 януари – за първото полугодие и до 31 юли – за второто полугодие.

5. Определя размера на годишния членски внос за физически лица, в т.ч. упражняващи свободна професия за календарната 2011 г. (за м. ІV – ХІІ вкл.) на 187, 50 лв., от които 62,50 лв. за месеците ІV, V и VІ следва да се платят до 30 април 2011 г., а втората вноска в размер на 125 лв. – до 31 юли 2011 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет бе закрито.

Членове на Управителния съвет:

1. Председател на УС

За „Графика МС“ ЕООД:

Анка Бимбалова

2. Зам. председател на УС

За „АТИА ПРИНТ“ ООД:

Найден Найденов

3. Секретар на Асоциацията

За „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД:

Николай Николов