fbpx

Членски внос

Извадка от ПРОТОКОЛ № 1 на Управителния съвет

на Българска асоциация за съвременна графика и печат, касаеща точка 3 от дневния ред – размер на членския внос

Р Е Ш И :

1. Определя размера на встъпителната вноска на нов член на Асоциацията в размер на 100 лв.

2. Определя размера на годишния членски внос за юридически лица и еднолични търговци на 500 лв. Годишният членски внос се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 250 лв. всяка, платими съответно най-късно до 31 януари – за първото полугодие и до 31 юли – за второто полугодие.

3. Определя размера на годишния членски внос за юридически лица и еднолични търговци за календарната 2011 г. (за м. ІV – ХІІ вкл.) на 375 лв., от които 125 лв. за месеците ІV, V и VІ следва да се платят до 30 април 2011 г., а втората вноска в размер на 250 лв. – до 31 юли 2011 г.

4. Определя размера на годишния членски внос за физически лица, в т.ч. упражняващи свободна професия на 250 лв. Годишният членски внос за тези лица се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 125 лв. всяка, платими съответно най-късно до 31 януари – за първото полугодие и до 31 юли – за второто полугодие.

5. Определя размера на годишния членски внос за физически лица, в т.ч. упражняващи свободна професия за календарната 2011 г. (за м. ІV – ХІІ вкл.) на 187, 50 лв., от които 62,50 лв. за месеците ІV, V и VІ следва да се платят до 30 април 2011 г., а втората вноска в размер на 125 лв. – до 31 юли 2011 г.