fbpx

Протокол от учредително събрание

От 2018 година Българска асоциация за съвременна графика и печат прие името Феспа България.

ПРОТОКОЛ от учредително събрание

на

сдружение с нестопанска цел

„Българска асоциация за съвременна графика и печат“

Днес, 12 април 2011 г., долуподписаните учредители:

„АТИА ПРИНТ“ ООД, ЕИК 121529367, представлявано от управителя Найден Красимиров Найденов

„КРИЕЙТИВ ЦЕНТЪР“ ООД с ЕИК 831811489, представлявано от управителя Недялка Стоянова Попова;

„ИМПРЕС“ ООД, ЕИК 825297930, представлявано от управителя Тодор Симов Кочовски;

„БЕЛЖИ“ ЕООД, ЕИК 200435022, представлявано от управителя Ивелина Михайлова Желязкова;

„БРАВО ПЕЧАТНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД, ЕИК 102931393, представлявано от управителя Александър Апостолов Танев;

„ТОНАЛ“ ООД, ЕИК 117634202, представлявано от управителя Александър Николов Димитров;

„ДЖИ ПОЙНТ“ ООД, ЕИК 131145678, представлявано от управителя Херцел Шалом Джераси;

„ЗЕБРА“ ООД, ЕИК 115543978, представлявано от управителя Сидер Марчев Сидеров;

СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 175376882, представлявано от управителя Николай Цветков Николов;

проф. Божидар Евгениев Йонов, с л.к. № 162723899, изд. на 28.09.2000 г. от МВР София, ул. Л. Каравелов № 53;

„АСТРА-Т“ ООД, БУЛСТАТ 121889618, представлявано от управителя Христо Георгиев Таванарски;

„Графика МС“ ЕООД, ЕИК 121803302, представлявано от управителя Анка Златкова Бимбалова;

„ПОЛИГРАФИЯ ИНФО“ ООД, ЕИК 131480932, представлявано от Управителя Пламен Иванов Давидов;

се събрахме доброволно с цел учредяване на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат„.

Събранието бе открито в 16.30 ч. от г-жа Анка Бимбалова – управител на учредителя „Графика МС“ ЕООД. Тя приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото учредително събрание, секретар на събранието, както и преброител при гласуването.

Г-жа Бимбалова предложи да бъдат избрано ръководство на учредителното събрание, както следва:

1. За Председател на Учредителното събрание – учредителят „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 175376882, представляван от Управителя му г-н Николай Цветков Николов;

2. За Секретар на учредителното събрание – „БРАВО ПЕЧАТНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД, ЕИК 102931393, представлявано от Управителя му Александър Апостолов Танев;

3. За Преброител на гласовете Белжи“ ЕООД, ЕИК 200435022, представлявано от управителя му Ивелина Михайлова Желязкова.

Учредителното събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на учредителното събрание – „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 175376882, представлявано от управителя г-н Николай Цветков Николов, за Секретар на учредителното събрание „БРАВО ПЕЧАТНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД, ЕИК 102931393, представлявано от управителя му Александър Апостолов Танев и за Преброител при гласуването на събранието „Белжи“ ЕООД, ЕИК 200435022, представлявано от управителя му Ивелина Михайлова Желязкова.

Избраното ръководство на събранието пое функциите си. По-нататък, Председателят на събранието разясни на присъстващите необходимите точки от дневния ред, по които Учредителното събрание следва да се произнесе.

Предложеният от него дневен ред бе подложен на гласуване, и Учредителното събрание с единодушие от присъстващите

Р Е Ш И:

Учредителното събрание да се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“;

2. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ;

3. Приемане на Устава на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за съвременна графика и печат“;

4. Избор на Председател на Асоциацията, Управителен съвет и Контролна комисия на сдружението;

5. Вземане на решение за размера на разноските по учредяването на сдружението.

6. Разни.

Премина се към разглеждане на точките от дневния ред.

І. По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“. Той запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяване на сдружението, наименованието, седалището и адреса на управление, целите и средствата, както и предмета на дейност на бъдещото сдружение.

Той изясни, че мисията на сдружението е да обединява членовете си, да ги подпомага, защитава и представлява, като им осигурява необходимата помощ, съдействие и подкрепа за подобряване на рентабилността и конкурентоспособността им. Тази мисия следва да бъде още по-прецизно дефинирана след съдебната регистрация на сдружението и оповестена в уеб-сайта на асоциацията.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят на Учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на предложението за учредяване на сдружението.

По т. 1, Учредителното събрание с единодушие от присъстващите

Р Е Ш И:

Учредява сдружение с нестопанска цел, при следните условия:

Наименование: „Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“,

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784 район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, Бизнес Център „ЕВРОТУР“, ет. 2, офис № 6.

Предмет на дейност: представителство, закрила и подпомагане развитието и дейността на членовете; подкрепа и помощ за развитието на бизнес на членовете си чрез целия спектър на производствените, търговски и други инициативи, както и международно представителство и сътрудничество в областта на бизнеса в интерес на своите членове; разработване на инициативи за оптимизиране на законовите и подзаконовите актове, касаещи бизнеса на членовете; обмен на програми и идеи в областта на печатната индустрия; формиране на нови подходи за взаимовръзка на неправителствения сектор с местната и централна власт и структурите на гражданското общество, в т.ч. и с организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина; събиране и поддържане на информационни масиви за национални и международни контакти, програми, проекти и източници на финансиране, с цел предоставянето й на членовете; участие в национални и международни форуми; формално и неформално обучение, квалификация и преквалификация на членовете и техните служители; бизнес консултации, издаване на справочници, бюлетини, брошури, резултати от изследвания, доклади, годишници и други печатни и електронни издания и материали и друга незабранена дейност в изпълнение на целите и задачите на Асоциацията, съгласно устава.

Гласували „ЗА“ – 12 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

ІІ. По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за приемане на решение относно целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и вида дейност, която сдружението ще осъществява.

Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, като учредителите подробно бяха запознати с целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, както и с вида дейност, която сдружението ще осъществява съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат за одобрение, евентуално – необходимост от редакционни промени, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Учредителите изразиха одобрение като нямаше направени предложения за промени по същество. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.

По т. 2 от дневния ред Учредителното събрание

Р Е Ш И :

Приема следните Цели на сдружението, Средствата за постигането им, и определя Вида дейност, а именно:

2.1. Цели:

„Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“ си поставя за цели:

 1. да подпомага всестранно бизнеса на своите членове на основата на принципите на взаимопомощ и солидарност, като осигурява помощ и съдействие за подобряване на рентабилността и конкурентоспособността им;

 2. да работи за подобряване на бизнес-климата, за утвърждаване на модерни индустриални отношения и условия на труд въз основа на европейските ценности и норми на мениджмънт, труд и живот, за усъвършенстване на институционалната и нормативна рамка, за премахване на нормативни, административни и бюрократични пречки и бариерите пред бизнеса на своите членове, за утвърждаване и разпространение на добри бизнес-практики в печатния сектор;

 3. да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си пред органите на централната и местната изпълнителна власт в Република България, пред стопанските и нестопанските организации и лица, за решаване на индивидуални проблеми на членовете и такива от общ интерес;

 4. да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като асоциацията се утвърди в средище за взаимен обмен на идеи, новости, технологии, методи и др. информация в областта на печатната индустрия;

 5. да съдейства за по-нататъшно развитие и усъвършенстване на печатните методи чрез събиране и разпространяване на информация от членовете си, както и чрез сътрудничество с други български и международни организации в сектора;

 6. да съдейства за разширяване популярността и областта на приложение на различните методи печат;

 7. да съдейства за осигуряване на адекватно съвременно обучение и повишаване на квалификацията на специалистите от печатната индустрия;

 8. да съдейства за създаване, развитие и утвърждаване на условия за лоялна, прозрачна и ефективна пазарна конкуренция между членовете, за повишаване на конкурентноспособността и доходността на техния бизнес, и предотвратяване на монополизма;

 9. да осигурява на членовете си достъп до глобалната общност от печатари и доставчици като им осигурява по-добра информираност и подкрепа за дейността им в България и на международните пазари, чрез дейността на асоциацията в страната, както и чрез членството й в международни организации за печат.

2.2. Тези цели ще бъдат постигнати със следните средства:

„Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“:

 1. представлява своите членове пред органите на централната и местната изпълнителна власт като им оказва помощ по въпроси, свързани с отношенията им с тези органи, с други организации и клиенти;

 2. формулира идеите, целите и изискванията на българската печатна индустрия, и изгражда дневен ред на асоциацията, включително чрез приемане на средносрочни, дългосрочни, тематични и други видове програми за развитие, като предвижда конкретни мероприятия за реализирането им;

 3. в защита на законните интереси на членовете лобира пред законодателните органи за подобряване на индустриалните отношения и на условията за бизнес и полагане на труд в сектора;

 4. при условия и ред, определени в действащото българско законодателство участва в социалния диалог и в съветите за тристранно сътрудничество (в партньорство с други работодателски организации, синдикални организации и органите на изпълнителната власт) за решаване на въпроси за усъвършенстване на индустриалните отношения в печатния сектор на България;

 5. грижи се за интересите на членовете си чрез участие в подготовката и сключването на колективни трудови договори и въпроси, свързани с трудовото право, консултира по свързани с печатната индустрия сектор въпроси по опазването на околната среда и въпроси на образованието;

 6. следи развитието на пазарните условия, на законодателството, технологиите, на въпроси по опазване на околната среда в печатния бизнес и други свързани отрасли, като предоставя на членовете си достъп до бизнес-информация чрез своя интернет-сайт, електронен и/или книжен бюлетин, семинари, курсове, срещи на членовете на асоциацията, писма до членовете, и други подходящи форми;

 7. издава информационни и помощни материали, периодика и друга специализирана литература в областта на печатния бизнес;

 8. предоставя на членовете си информация, получавана от или чрез международни организации за сито и дигателен печат, на които БАСГП е член, и обратно – предоставя и внася за разглеждане в международни организации информация и въпроси от общ интерес за своите членове;

 9. осигурява индивидуално правно, финансово, маркетингово, организационно и друго консултиране на членовете си според нуждите им, вкл. за пазарни възможности в страната и чужбина, за тенденциите в технологичното развитие, за изискванията към управлението на качеството и ефективността на стопанската дейност в сектора и др. подобни;

 10. организира обучения и курсове по реда, предвиден в действащото българско законодателство, вкл. чрез собствен Център за професионално обучение или посредством други образователни институции – членове на Асоциацията и др.;

 11. организира срещи, семинари, конференции, симпозиуми, изложения и други мероприятия на територията на Република България за общността на широкоформатния, сито-, дигитален, текстилен и други видове печат;

 12. популяризира на дейността на членовете и им оказва съдействие за установяване на контакти с производители, доставчици и клиенти в страната и чужбина, както и ги подпомага при организиране на техни участия на местни и чуждестранни изложения;

 13. дава приоритет и съдейства за осигуряване на преференции за членовете на Асоциацията, когато препоръчва източници, услуги и оборудване за печат на купувачи;

 14. съдейства за подобряване качеството на продукцията при видовете печат, за усъвършенстване на доставките и технологиите, и за повишаване на конкурентноспособността на българския печат;

 15. събира, анализира, обобщава и разпространява информация за най-добри практики в сферата на печата – в България и в чужбина;

 16. консултира членовете си по въпросите по наемане на работа, развитието на човешките ресурси и най-добри практики в тази област;

 17. предоставя помощ и консултации при разработване и кандидатстване по международни и национални проекти, в т.ч. по оперативни програми на Европейския съюз, предоставя консултации по бизнес-планиране, икономически, технически, правни, финансови и инвестиционни анализи;

 18. извършва консултации, обучение и помощ за сертифициране по системи за управление на качество, околна среда, персонал и др.

 19. съдейства на членовете за провеждане на “обучение през целия живот”, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация и др. формални и неформални форми на обучение на предприемачите, на ръководния управленски състав и на персонала, като фактор за повишаване на конкурентноспособността на човешкия капитал и българската печатна индустрия;

 20. предоставя съдействие, консултации и обучение на членовете за внедряване на здравословни и безопасни условия на труд, и екологично чиста работна среда;

 21. изготвя и разпространява периодични доклади и анализи за състоянието на печатната индустрия;

 22. предоставя и други безвъзмездни или платени услуги на своите членове, определени в списък услуги, приет от Управителния съвет, и/или съгласно изискванията на международни организации, на които БАСГП е член;

 23. сътрудничи си с други български или международни организации в същите или свързани области, като създава и поддържа международни контакти;

 24. самостоятелно или в партньорство, участва в разработването, управлението и развитието на национални и международни проекти в областта на ситопечата, дигиталния и тампонен печат, и свързани икономически дейности, в т.ч. по оперативни програми на ЕС;

 25. осъществява доброволен арбитраж, при поискване, по спорове във връзка с дейността, ако едната от страните в спора е член на Асоциацията, като осигурява подходящи и адекватни мерки за решаването на жалбата в Арбитражен съд, който се създава и функционира към асоциацията. Устройството, дейността и процедурите на Арбитражния съд се уреждат с правилник, приет от Управителния съвет.

 26. организира, или оказва съдействие при организирането на конкретни делови срещи с цел сключване на сделки или за реализиране на проекти с помощта на Асоциацията;

 27. съдейства за спазването на етиката и морала на почтения работодател и правилата за лоялно и коректно пазарно поведение в съответствие с модерните европейски и световни стандарти и с приет от Управителния съвет на асоциацията общ Кодекс на поведение;

 28. изисква от компетентните държавни органи разяснения и становища по приложението на нормативни актове, указания, решения и установени практики по приложението на нормативната уредба, касаеща бизнеса на членовете на Асоциацията;

 29. изразява и публично оповестява становища на Асоциацията по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове, регламентиращи предприемаческата дейност в сектора и свързани с нея икономически и социални дейности;

 30. разработва, или участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови актове в помощ на печатната индустрия, както и предприема действия, насочени към отмяна на нормативни актове и решения на държавни органи, противоречащи на действащите закони, влошаващи условията за бизнес;

 31. съдейства за привличане на национални и международни инвестиции в сектора, за облекчаване достъпа на членовете до банково и небанково финансиране, до застрахователни и други продукти, до ноу-хау, иновации, информационни фондове и регистри;

 32. провежда диалог с монополни организации за осигуряване на справедливи условия за партньорство, за избягване на концентрацията на икономическа дейност и при необходимост – отнася въпросите до компетентните органи за решаване;

 33. координира и подпомага дейностите на регионални, национални и международни институции и организации по реализиране на проекти и инициативи за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в печатния бизнес;

 34. изготвя и поддържа поименни списъци на експерти (специалисти, научни работници и вещи лица, със специални познания в различните области на печатната индустрия) в услуга на своите членове, на държавни и общински органи, както и на възложители по Закона за обществените поръчки.

2.3. Определената дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, която сдружението ще осъществява е дейност в частна полза на своите членове.

Гласували „ЗА“ – 12 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

ІІІ. По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на проектоустава на Асоциацията.

Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на устав на новоучреденото сдружение. Учредителите бяха запознати с органите на дружеството и техните правомощия, начина на управление, както и с характера и вида на имуществото му и начина за определяне на размера на имуществените вноски от всеки член на сдружението.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Г-жа Недялка Попова от „Криейтив Център ООД направи предложение – членовете на Управителния съвет, в т.ч. Председателят на Асоциацията, както и членовете на Контролната комисия да са с мандат 3 години, и с право да бъдат избирани като такива най-много 2 последователни мандата. Останалите учредители подкрепиха това уточнение в Устава, след което проектоустава с това допълнение бе подложен на гласуване.

По т. 3 от дневния ред, Учредителното събрание с единодушие

Р Е Ш И :

Приема Устава на сдружение с нестопанска цел Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат

Гласували: „ЗА“ – 12 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

ІV. По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за избор на Председател на Асоциацията (който съгласно новоприетия устав е и член по право на Управителният съвет, и негов председател), предложения за останалите членове на Управителен съвет и кандидатури за членове Контролната комисия на Асоциацията.

Той запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на предложените кандидати на органите за управление.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят на учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на предложенията за избор на Председател на Асоциацията, на Управителен съвет, и на Контролна комисия.

По точка 4 от дневния ред, Учредителното събрание с единодушие

Р Е Ш И :

4.1. Избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Асоциацията на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за съвременна графика и печатГрафика МС“ ЕООД, ЕИК 121803302, представлявано от управителя – Анка Златкова Бимбалова, с мандат 3 години.

Гласували решението по т.4.1.: „ЗА“ – 12 броя учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

Председателят на учредителното събрание напомни, че съгласно устава Председателят на Асоциацията е и член по право на Управителния съвет и негов председател, и следва да се премине към избор на останалите членове на УС.

Дадена бе думата за предложения. Г-н Сидеров („Зебра“ ООД) предложи Управителният съвет да се състои общо от 3 члена (в т.ч. Председателя на Асоциацията – член по право), а г-жа Бимбалова („Графика“ МС ЕООД) направи предложение – останалите двама члена на съвета да бъдат „АТИА ПРИНТ“ ООД, ЕИК 121529367, представлявано от управителя му Найден Красимиров Найденов и „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 175376882, представлявано от Управителя му Николай Цветков Николов. Други предложения не постъпиха и предложението бе подложено на гласуване.

Учредителното събрание с единодушие от присъстващите,

Р Е Ш И :

4.2.1 Управителният съвет да се състои общо от 3 члена (в т.ч. Председателя на Асоциацията – член по право на УС), с мандат 3 години.

4.2.2. Избира останалите членове на Управителен съвет, както следва:

1. „АТИА ПРИНТ“ ООД, ЕИК 121529367, представлявано от управителя му Найден Красимиров Найденов

2. „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 175376882, представлявано от Управителя му Николай Цветков Николов

4.2.3. Съгласно преходните решения по т. 4 от дневния ред,

новоизбраният Управителен съвет е в състав:

1. Графика МС“ ЕООД, ЕИК 121803302, представлявано от управителя – Анка Златкова Бимбалова – Председател на Асоциацията, член по право и Председател на УС;

2. „АТИА ПРИНТ“ ООД, ЕИК 121529367, представлявано от управителя му Найден Красимиров Найденов

3. „СКОРПИО ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 175376882, представлявано от Управителя му Николай Цветков Николов.

Гласували решенията по т. 4.2.1., 4.2.2. и 4.2.3.:

„ЗА“ – 12 броя учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

Премина се към избор на членове на Контролна комисия на Асоциацията. Председателят на учредителното събрание представи кандидатури за членове на Контролната комисия. Учредителите изказаха одобрение и се премина към гласуване.

Учредителното събрание с единодушие от присъстващите

Р Е Ш И :

4.3.1. Контролната комисия да се състои от 3 члена с мандат 3 години.

4.3.2. Избира Контролна комисия в състав:

1. „ЗЕБРА“ ООД, ЕИК 115543978, представлявано от управителя Сидер Марчев Сидеров;

2. „Тонал“ ООД, ЕИК 117634202, представлявано от управителя Александър Николов Димитров и

3. „Белжи“ ЕООД, ЕИК 200435022, представлявано от управителя му Ивелина Михайлова Желязкова.

4.3.3. Юридическите лица, избрани за членове на Контролната комисия, както и юридическите лица, избрани за членове на Управителния съвет да определят свой представител за изпълнение на задълженията им в съвета, само в случаите, когато той не съвпада с представляващия ги по закон (съгласно вписаното в Търговския регистър), и да представят протокол от надлежния им орган за това съгласно устройствените им актове.

Гласували решенията по т. 4.3.1., 4.3.2. и 4.3.3.:

„ЗА“ – 12 броя учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

V. По т. 5 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за вземане на решение за размера на разноските по учредяването.

Той запозна присъстващите с необходимите разходи, свързани с учредяването на сдружението.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси (ако имат такива) и да направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

По точка 5, Учредителното събрание с единодушие

Р Е Ш И :

Установява разноските по учредяването на „Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“ в размер на 900 лева.

Гласували: „ЗА“ – 12 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

VІ. По т. 6 Разни

Г-н Найден Найденов – представител на Учредителя „АТИА ПРИНТ“ ООД, прикани останалите присъстващи учредители да проведат обсъждане относно размера на встъпителната вноска, както и размера на годишния членски внос.

Председателят на учредителното събрание напомни, че съгласно Устава, този въпрос е в правомощията на новоизбрания Управителен съвет, но принципно също подкрепи идеята подобно разискване да има препоръчителен характер спрямо УС.

След кратки разисквания, по т. 6 от дневния ред, Учредителното събрание с единодушие

Р Е Ш И :

Препоръчва на Управителния съвет:

Размерът на годишния членски внос за юридически лица и еднолични търговци да бъде 500 лв., платим на две равни вноски по 250 лв. всяка, а за физически лица, в т.ч. свободни професии да бъде 250 лв., който също може да бъде платим на 2 равни вноски.

Гласували: „ЗА“ – 12 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Учредителното събрание на „Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“ бе закрито.

Заверени решения, с които присъствалите на Учредителното събрание представители на учредители – юридически лица са оправомощени да участват и вземат решения за учредяването на сдружението са приложени към настоящия протокол.

Неразделна част от настоящия протокол е приетият Устав на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация за Съвременна Графика и Печат“.